REGULAMIN I WARUNKI

Regulamin i Warunki świadczenia usług przez Serwis Internetowy www.wycena.net prowadzonego przez Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście.

Treść regulaminu z 03.03.2015r

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.wycena.net;
  4. Serwis internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.wycena.net, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Poradniki– treść cyfrowa (e-book) prezentowane w Serwisie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: PL 8550006526, Regon: 810168155, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego wycena.net;
  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru (treści cyfrowej).

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wycena.net.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod www.wycena.net, prowadzony jest przez  Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: PL 8550006526, Regon: 810168155.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów (treści cyfrowych) dostępnych w ramach serwisu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

2.6. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieruchomości Matysik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Systemu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wycena.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Poradnikach (treść cyfrowa – e-book) podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu i możliwości zakupu poradników w Serwie internetowego jest zapoznanie się z regulaminem sklepu.

3.2. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.

3.3. W przypadku chęci rejestracji w systemie, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Nieruchomości Matysik  może pozbawić zarejestrowanego Klienta prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Nieruchomości Matysik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Nieruchomości Matysik

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego jako osoba zarejestrowana, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Nieruchomości Matysik.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Nieruchomości Matysik

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wycena.net, dokonać wyboru poradników (e-book) oraz ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Poradników (e-book) przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Poradnika. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych poradników, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy, z tym że poradniki stanowiące treść cyfrową dostarczane są wyłącznie poprzez pocztę e-mail lub poprzez wskazanie linku do serweru z którego można poprać poradnik.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nieruchomości Matysik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Wycena.net – Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez przesłanie linku do pobrania z serweru. Dostawa towaru na adres poczty elektronicznej rozumianej jako adres e-mal który podał klient podczas rejestracji.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wpłaty przez Klienta pełnej kwoty należnej za poradnik. Dokonanie wpłaty i wyraźna zgoda konsumenta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu od odstąpienia od umowy spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy (poradnik jest treścią cyfrową).

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wycena.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Poradników (e-book) następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail, specyfikacji Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Poradników podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 53114020040000320224117520,

b.) płatnością w systemach PayPal

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Nieruchomości Matysik podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania E-booka z Serwisu Internetowego wycena.net. Nieruchomości Matysik zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami pkt. VII. Pp-pkt 7.4. regulaminu.  Dla towarów (e-book) oferowanych w serwisie internetowym a będące treściami cyfrowymi  wyraźna zgoda konsumenta na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu od odstąpienia od umowy spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Nieruchomości Matysik jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@wycena.net. Nieruchomości Matysik zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

8.3. Tomasz Matysik będący właścicielem serwisu  wycena.net jest autorem poradników.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Nieruchomości Matysik. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Nieruchomości Matysik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Nieruchomości Matysik
ul. Wyspowa 4c
72-602 Świnoujście,

oraz mailowo pod adres biuro@wycena.net.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

9.5. Nieruchomości Matysik  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Dane osobowe

10.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Nieruchomości Matysik danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie Internetowym wycena.net oraz w procesie korzystania z Serwisu Internetowego wycena.net, w tym dokonywania zakupów w Serwisie Internetowym wycena.net. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Nieruchomości Matysik usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie Internetowym wycena.net.

10.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Nieruchomości Matysik Tomasz Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: PL 8550006526, Regon: 810168155

10.3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Serwisie Internetowym wycena.net, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w punkcie XI regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

10.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

10.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

XI. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zapisanie się na „Newsletter”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu Internetowego wycena.net, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Nieruchomości matysik w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

11.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Serwisu wycena.net poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na adres biuro@wycena.net.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nieruchomości Matysik  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nieruchomości Matysik  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Nieruchomości Matysik.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pobierz Regulamin i Warunki

 Regulamin i Warunki archiwalne z 06.01.2015r.

Możliwość komentowania została wyłączona.